Wedstrijdreglement

Algemeen reglement online wedstrijden Volleybal Sport Vereniging vzw

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor Volleybal Sport Vereniging vzw. Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Knack Volley Roeselare organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn) of op een andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.
Volleybal Sport Vereniging vzw (“hieronder genaamd Knack Volley Roeselare”) is een Belgische onderneming met vestiging te Diksmuidsesteenweg 396, 8800 Roeselare en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451676441. Voor vragen in verband met ons Privacy Policy kan u ons mailen naar office@knackvolley.be. Onze (overige) contactgegevens zijn beschikbaar op onze website www.knackvolley.be.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van Knack Volley Roeselare.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van minimum één ouder of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Knack Volley Roeselare ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouder(s)/voogd.
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Knack Volley Roeselare voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Knack Volley Roeselare in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Knack Volley Roeselare de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Knack Volley Roeselare en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en
persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Knack Volley Roeselare tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
Knack Volley Roeselare is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. Knack Volley kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Knack Volley Roeselare bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, wedstrijd,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Knack Volley Roeselare en/of de organisator. Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Knack Volley Roeselare en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige die de kosten van de reis op zichzelf neemt) en in het bezit zijn van een geldig
reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door Knack Volley Roeselare bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs.

De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.
De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Knack Volley Roeselare en/of de organisator.
De prijs is dan terug beschikbaar voor Knack Volley Roeselare en/of de organisator. De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld
worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op
internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft Knack Volley Roeselare het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor Knack Volley Roeselare en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van Knack Volley Roeselare

5.1. Knack Volley Roeselare is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Knack Volley Roeselare is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Knack Volley Roeselare is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).
Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Knack Volley Roeselare niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Knack Volley Roeselare niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Knack Volley Roeselare de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings) formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Knack Volley Roeselare de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Knack Volley Roeselare.

5.5. Indien Knack Volley Roeselare genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan
Knack Volley Roeselare hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Knack Volley Roeselare alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Knack Volley Roeselare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Knack Volley Roeselare en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. Knack Volley Roeselare is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Knack Volley Roeselare kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Knack Volley Roeselare in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Knack Volley in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Knack Volley Roeselare in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van Persoonsgegevens. Het beleid van Knack Volley Roeselare met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Knack Volley Roeselare, met name https://knackvolley.be/privacy-policy/

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Knack Volley Roeselare houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Knack Volley Roeselare zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Knack Volley Roeselare uit te sluiten.
Knack Volley Roeselare behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Knack Volley Roeselare geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over
de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of
telefonisch) met Knack Volley Roeselare of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot
aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Knack Volley Roeselare te worden gelezen als verwijzend naar zowel Knack Volley Roeselare als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Knack Volley Roeselare aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Knack Volley Roeselare in verband
met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan Knack Volley Roeselare dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Knack Volley en kan daar desgewenst worden afgedrukt.