Algemene voorwaarden

Specifieke Algemene Voorwaarden m.b.t. de Online Diensten van Knack Volley Roeselare

Onze gegevens zijn : Volleybal Sport Vereniging VZW, Diksmuidsesteenweg 396, 8800 ROESELARE, KBO-nr. 0451.676.441 (verder genoemd : “Knack Volley”, “wij” of “ons”).

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 • De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 • Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 • De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 • Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Met uitzondering van gepersonaliseerde producten. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven, en nog voorzien zijn van de nodige labels. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Hierbij de officiële wettekst: De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de diensten-overeenkomst.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.
 • Alle prijzen op de shop zijn inclusief Belgische BTW.
 • Knack Volley is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
 • Knack Volley doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Knack Volley toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als Knack Volley niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
 • De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Knack Volley is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.
 • In het geval dat, als gevolg van een plotselinge en tijdelijke onbeschikbaarheid, de goederen niet geleverd kunnen worden, stelt Knack Volley de klant binnen de 30 dagen via e-mail in kennis.
 • De producten kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. De goederen kunnen in geen enkel geval teruggebracht noch terugbetaald worden in een offline winkel.
 • Knack Volley raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Knack Volley zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
 • Knack Volley kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.
 • Knack Volley behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt Knack Volley het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

1. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software en andere online producten en diensten (verder samen genoemd : ‘Online Diensten’).. Door gebruik te maken van deze Online Diensten stemt u in met deze Algemene Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze Algemene Voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Bent u minderjarig, dan dient u deze overeenkomst samen te lezen met uw ouder(s) of voogd en hun akkoord te vragen om deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Uw Persoonlijke Account

 • U alleen (en met uitsluiting van Knack Volley) bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke account en voor alle activiteiten die via uw persoonlijke account plaatsvinden. U mag uw persoonlijke account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonlijke account, dient u Knack Volley zo snel en accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk. Knack Volley is in geen geval verantwoordelijk voor onbevoegd of ongewenst gebruik van uw persoonlijke account door uzelf of door een derde.

3. Gebruik van de Online Diensten

 • U verbindt zich ertoe de Online Diensten niet te gebruiken :
  • voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden ; het gebruik van de Online Diensten is beperkt tot uitsluitend persoonlijke doeleinden;
  • om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de Online Diensten
  • om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden of op enige andere manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van Knack Volley en/of derden (waaronder andere gebruikers)
  • om de Online Diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, netwerking, toegang en andere producten en diensten; niet overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren.

4. Gebruik van uw gegevens

 • Door onze Online Diensten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het posten van materialen zoals teksten, foto’s en video’s, verleent u Knack Volley en haar partners en leveranciers de niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en gratis toestemming om uw informatie en gegevens te (re)produceren, te distribueren, publiek mede te delen, te bewerken, te verwijderen, te synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken.

5. Informatie van derden

 • De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. Knack Volley controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en Knack Volley is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Knack Volley akkoord gaat met zulke inhoud

6. Intellectuele Eigendom

 • Onze Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Knack Volley en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Knack Volley of van derden. Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).

7. Beperking van aansprakelijkheid

 • De Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten worden geleverd) worden steeds in de toestand ‘zoals ze zijn’ aangeboden door Knack Volley. Knack Volley heeft hieromtrent enkel een inspanningsverbintenis. De Online Diensten worden op eigen risico gebruikt, zonder dat Knack Volley daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting of beperking van een garantie, zal die bepaalde garantie niet worden uitgesloten of beperkt en zal de garantie van Knack Volley uitgesloten dan wel beperkt worden tot de minimale plicht die door de toepasselijke wet wordt opgelegd. Knack Volley kan niet waarborgen dat de Online Diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de online diensten. Knack Volley kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de Online Diensten of een gedeelte ervan. Knack Volley kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Online Diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de Online Diensten zijn geleverd). Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van Knack Volley worden beperkt tot de maximale uitsluiting zoals die wettelijk is toegelaten.

8. Beëindiging van de Online Diensten

 • Knack Volley heeft het recht om te allen tijde de Online Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen en dit ten opzichte van één, meerdere of alle gebruikers. Knack Volley kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Knack Volley op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.

9. Beëindiging van deze overeenkomst

 • Knack Volley heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw persoonlijke account af te sluiten, zonder dat Knack Volley op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

10. Wijzigingen

 • Knack Volley heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden en overeenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing zoals gepubliceerd op shop.knackvolley.be. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.

11. Diverse bepalingen

 • Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten.
 • Indien een clausule in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule.
 • Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden.
 • Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm.
 • Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.
 • Alle overeenkomsten waarop huidige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied waar Knack Volley haar maatschappelijke zetel houdt, exclusief bevoegd.